THÔNG BÁO

 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Tên giao dịch: TIENGIANG PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Khu phố Trung Lương – Phường 10 – TP.Mỹ Tho – Tiền Giang

Điện thoại:    (0273) 3855679    Fax: (0273) 3858702

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

Mã chứng khoán:  BTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiéu              

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2023

1. Lý do và mục đích:

– Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 :

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: 16/12/2023

– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

– Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

– Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang – Khu phố Trung Lương – Phường 10 – TP Mỹ Tho – Tiền Giang.

– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: baobitigipack@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
– Như trên;
– SGDCK Hà Nội;
– Lưu: VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY