Giấy phép, Chứng nhận

THÔNG BÁO CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG VỀ DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang

MÀNG NHỰA PP

MÀNG NHỰA PE

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY