Cơ cấu tổ chức

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS:               Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

Thành viên BKS:        Ông Lâm Anh Tuấn

                                      Ông Nguyễn Tấn Hưng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT:          Ông Mai Thành Công

Thành viên HĐQT:     Ông Trần Văn Tưởng

                                      Ông Trần Phương Thảo

                                      Ông Đoàn Thanh Phong

                                      Ông Trương Văn Húa

BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc:                    Ông Trần Văn Tưởng

Phó Giám Đốc:            Ông Nguyễn Hồng Nhân

PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

Quyền trưởng phòng: Bà Lê Thị Thanh Hằng   

PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KỸ THUẬT

Trưởng phòng:            Ông Đoàn Thanh Phong

Phó phòng:                  Ông Nguyễn Tâm Phúc