Cơ cấu tổ chức

BAN KIỂM SOÁT

Phụ trách Trưởng BKS:      Ông Nguyễn Tấn Hưng

Thành viên BKS:                  Ông Trịnh Hồng Long

                                                Ông Nguyễn Trọng Tài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT:                    Ông Trần Văn Quân

Thành viên HĐQT:               Ông Hoàng Anh Tú

                                                Ông Trần Văn Tưởng

                                                Ông Nguyễn Minh Việt

                                                Ông Nguyễn Phạm Gia Bảo

BAN GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc:                    Ông Hoàng Anh Tú

PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

Quyền trưởng phòng:           Bà Lê Thị Thanh Hằng   

Phó phòng:                             Bà Lê Nguyễn Thanh Trà

PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KỸ THUẬT

Trưởng phòng:                      Ông Đoàn Thanh Phong

Phó phòng:                            Ông Nguyễn Tâm Phúc