Cơ cấu tổ chức

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS:                        Nguyễn Thị Ngọc Hương

Thành viên BKS:                  Ông Nguyễn Tấn Hưng

                                                Ông Trịnh Hồng Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT:                    Ông Lương Thành Phúc

Thành viên HĐQT:               Ông Hoàng Anh Tú

                                                Ông Trần Văn Tưởng

                                                Ông Nguyễn Minh Việt

                                                Ông Nguyễn Phạm Gia Bảo

BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc:                              Ông Hoàng Anh Tú

PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

Quyền trưởng phòng:           Bà Lê Thị Thanh Hằng   

Phó phòng:                             Bà Lê Nguyễn Thanh Trà

PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KỸ THUẬT

Trưởng phòng:                      Ông Đoàn Thanh Phong

Phó phòng:                            Ông Nguyễn Tâm Phúc

Phó phòng:                            Ông Võ Hồng Quân