Các báo cáo

NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (đã được kiểm toán) (18/03/2024)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (20/01/2024)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 (20/10/2023)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (18/07/2023)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 (20/04/2023)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (đã được kiểm toán) (14/03/2023)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 (14/01/2023)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 (24/10/2022)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 (20/07/2022)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 (26/04/2022)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (04/03/2022)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 (22/11/2021)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 (27/07/2021)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 (17/05/2021)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (27/02/2021)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 (21/10/2020)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 (21/07/2020)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 (02/05/2020)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 (18/02/2020)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 (29/10/2019)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (26/07/2019)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (27/04/2019)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (28/02/2019)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 (24/10/2018)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (01/08/2018)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 (04/05/2018)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (22/03/2018)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (16/03/2017)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (16/03/2016)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (06/02/2015)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (29/03/2014)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 (04/02/2013)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (30/01/2012)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 (29/01/2011)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 (07/04/2010)

Báo cáo thường niên 2023 (26/03/2024)

Báo cáo thường niên 2022 (15/03/2023)

Báo cáo thường niên 2021 (04/03/2022)

Báo cáo thường niên 2020 (04/03/2021)

Báo cáo thường niên 2019 (28/02/2020)

Báo cáo thường niên 2018 (13/03/2019)

Báo cáo thường niên 2017 (23/03/2018)

Báo cáo thường niên 2016 (23/03/2017)

Báo cáo thường niên 2015 (02/04/2016)

Báo cáo thường niên 2014 (13/03/2015)

Báo cáo thường niên 2013 (07/04/2014)

Báo cáo thường niên 2012 (21/03/2013)

Báo cáo thường niên 2011 (26/03/2012)

Báo cáo thường niên 2010 (25/03/2011)

Báo cáo thường niên 2009 (20/04/2010)

Báo cáo quản trị 2023 (22/01/2024)

Báo cáo quản trị bán niên 2023 (19/07/2023)

Báo cáo quản trị 2022 (18/01/2023)

Báo cáo quản trị bán niên 2022 (21/07/2022)

Báo cáo quản trị 2021 (09/02/2022)

Báo cáo quản trị bán niên 2021 (27/07/2021)

Báo cáo quản trị 2020 (10/03/2021)

Báo cáo quản trị 2015 (28/01/2016)

Báo cáo quản trị bán niên 2015 (21/07/2015)

Báo cáo quản trị 2014 (28/01/2015)

Báo cáo quản trị bán niên 2014 (22/07/2014)

Báo cáo quản trị 2013 (25/01/2014)

Báo cáo quản trị bán niên 2013 (15/07/2013)

Báo cáo quản trị 2012 (16/04/2013)