Nghị Quyết ĐHĐCĐ

NĂM 2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (27/04/2024)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (27/04/2024)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (27/04/2024)

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (18/12/2023)

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (18/12/2023)

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (18/12/2023)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 (27/04/2023)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 (27/04/2023)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 (27/04/2023)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 (25/06/2022)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 (25/06/2022)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 (25/06/2022)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 (29/06/2021)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 (29/06/2021)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 (17/07/2020)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 (17/07/2020)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 (21/06/2019)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 (21/06/2019)

Các Biên bản bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 (21/06/2019)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 (18/04/2018)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 (18/05/2018)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 (18/05/2018)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 (18/05/2017)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 (18/05/2017)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 (18/05/2017)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 (23/04/2016)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 (29/04/2016)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 (29/04/2016)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 (20/05/2015)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 (19/04/2014)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 09 (16/04/2013)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 08 (30/05/2012)