THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG  CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang ( Công ty), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:  Lúc 08 giờ 00 phút , ngày 24 tháng 06 năm 2022 (Thứ sáu)

2. Địa điểm họp:  Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (số 6 Rạch Gầm, phường 01, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được công ty đăng tại website: www.tigpack.com    mục Quan hệ cổ đông từ ngày 02/06/2022 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

 4. Đăng kí tham dự Đại hội:

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức chu đáo, rất  mong Quý cổ đông vui lòng đăng kí tham dự cho Ban tổ chức đến trước ngày 20/06/2022 (đăng ký qua điện thoại, bưu điện, fax, mail…)

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/06/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

        Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

         Địa chỉ : khu phố Trung Lương, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
         Điện thoại: 0273.3867887/ 0909.910.257 – Bà Lê Nguyễn Thanh Trà (P. Tổ chức – hành chính)
         FAX qua số: 02733.858702                           Email: baobitigipack@gmail.com

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

 – Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền/Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự (nếu có);

– Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

– Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng!