Kính gửi Qúy cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2013 như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến:  8h đến 11h 30 ngày 29/03/2012.
2. Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang
3. Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, P10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
4. Nội dung Đại hội:

  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
  • Ban Kiểm soát thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012.
  • Báo cáo phân phối lợi nhuận – Tiền Lương & Cổ tức năm 2012 và Phương hướng phân phối lợi nhuận – tiền Lương & cổ tức năm 2013.
  • Báo cáo tổng kết họat động của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012.
  • Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat nhiệm kỳ 2013 – 2017
  • Đại hội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội.
  • Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013

5. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang theo danh sách chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 08/03/2013 và khách mời.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Qúy cổ đông và người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước ngày 22/03/2013 theo địa chỉ Công ty, số fax: 073 3858702, và vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Gần ĐT: 073 3 858 684 – ĐTDD:  0937 192 036
Thông báo này thay thư mời.
Trân trọng thông báo./

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giám đốc

(Đã ký)

Lê Tấn Thành