THÔNG BÁO
V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi : Qúy cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:
1. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến:  8h00 đến 11h00 ngày 25/04/2011.
2.  Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang
3. Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, P10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
4. Nội dung Đại hội:
· Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất năm 2011.
· Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động và tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát.
· Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2010 và phương hướng phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2011.
· Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011.
· Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang theo danh sách chốt ngày 14/03/2011 và khách mời.
Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Qúy cổ đông và người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước ngày 18/04/2011 theo địa chỉ Công ty, số fax: 073 3858702, (website: tigipack.com.vn) và vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Gần – ĐT: 073 3 858 684 – ĐTDD:  0937 192 036.

Thông báo này thay thư mời.
Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giám đốc

(đã ký)

Lê Tấn Thành