Kính gửi: – SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

                                                                   – TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH     

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Tên giao dịch : TIENGIANG PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : Khu phố Trung Lương -Phường 10-TP Mỹ Tho – Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3 855679

Fax : (073) 3 858702

Sàn giao dịch : UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

Mã chứng khoán : BTG

Mã ISIN : VN000000BTG9

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng :  01/04/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : Tigipack@vnn.vn

     1. Lý do và mục đích:

a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

b) Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

     2. Nội dung cụ thể:

a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

    – Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

    – Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 4 năm 2014

    – Địa điểm : Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang – Phu phố Trung Lương Phường 10 – Tp. Mỹ Tho – Tiền Giang.

    – Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2014 :

            + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

            + Báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

            + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

            + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

            + Một số vấn đề khác.

b)Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

    – Tỷ lệ thực hiện : 25%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 2.500đ )

    – Thời gian thực hiện : 14/04/2014

    – Địa điểm thực hiện :

           + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

           + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Bao Bì Tiền Giang trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  bắt đầu từ ngày 14/04/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

LÊ TẤN THÀNH