THÔNG BÁO

V/v: chi Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

  Kính gửi : Qúy cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang trân trọng thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2011 như sau:

    1) Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2012

    2) Chi tạm ứng cổ tức năm 2011:

  • Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang
  • Trụ sở chính: Khu phố Trung Lương, P10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
  •   Ðiện thoại: (073) 3 85 56 79 Fax : (073) 3 85 87 02
  •   Mã chứng khoán: BTG
  •   Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  •   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng)
  •   Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011
  •   Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng )
  •   Thời gian thanh toán : Ngày 01/03/2012
  •    Địa điểm thực hiện :

+ Đối với cổ đông đã lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tài chính của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ ngày 01/03/2012 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

 

Trân trọng thông báo./.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đã ký

Lê Tấn Thành

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.