Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 19 tháng 9 năm 2023 giữa Trưởng đoàn kiểm tra và Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, ngày 28/9/2023 Cục trưởng Chi cục Thuế Tiền Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế đối với Công ty với tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp là: 44.282.261 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu hai trăm tám mươi hai ngàn hai trăm sáu mươi mốt đồng)
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY