THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách người ở hữu chứng khoán )

 

Kính gửi:        – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

                        – Trung tâm lưu ký chứng khoán VN Chi nhánh TPHCM

                        – Các thành viên        

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Tên giao dịch : TIENGIANG PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : Khu phố Trung Lương -Phường 10-TP Mỹ Tho – Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3 855679

Fax : (073) 3 858702

Sàn giao dịch : UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

Mã chứng khoán : BTG

Mã ISIN : VN000000BTG9

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng :  08/3/2013

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : Tigipack@vnn.vn

      1. Lý do và mục đích:

a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

b) Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

      2. Nội dung cụ thể:

a)Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

    – Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

    – Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 3 năm 2013.

    – Địa điểm : Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang – Phu phố Trung Lương Phường 10 – Tp. Mỹ Tho – Tiền Giang.

    – Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2013 :

            + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

            + Báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

            + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

            + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

            + Một số vấn đề khác.

b)Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012.

    – Tỷ lệ thực hiện : 22%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 2.200đ )

    – Thời gian thực hiện : 22/03/2013

    – Địa điểm thực hiện :

           + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

           + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Bao Bì Tiền Giang trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 22/3/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BTG lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 12/03/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Nơi nhận:

– Như trên

– SGDCK

– Lưu : VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Đã ký)

 

 

Lê Tấn Thành