1. Quan trắc nước thải

– Thời gian quan trắc: tháng cuối cùng của mỗi quý.

– Tần suất quan trắc: hàng quý (03 tháng/lần) theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1474/QĐ-UBND ngày 21/9/2015.

– Vị trí quan trắc: Khu vực xử lý nước thải, tại cống xả trước khi xả thải ra môi trường.

– Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải tại cống thoát nước.

Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt Quý 4 năm 2022

SttThông số quan trắcĐơn vịKết quảQCVN 14:2008/BTNMT (cột A)
1pH6,435-9
2BOD5mg/l1530
3Tổng chất rắn lơ lửngmg/l150
4Tổng chất rắn hòa tanmg/l69500
5Sulfuamg/l0,0311
6Amoni  (tính theo N)mg/l1.95
7Nitrat (NO3) (tính theo N)mg/l5,8430
8Dầu mỡ động, thực vậtmg/l1.1710
9Tổng các chất hoạt động bề mặtmg/l0,835
10Photphatmg/l0.766
11Tổng ColiformsMPN/100 ml2,5 x 1033.000

Xem Phiếu kết quả thử nghiệm nước thải tại đây

2. Quan trắc khí thải

– Thời gian quan trắc: tháng cuối cùng của mỗi quý.

– Tần suất quan trắc: theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1474/QĐ-UBND ngày 21/9/2015.

+ Chất lượng không khí môi trường tại khu vực sản xuất: quan trắc cuối quý II và cuối quý IV (06 tháng/lần).

+ Chất lượng không khí tại ống thải của hệ thống xử lý hơi dung môi: quan trắc hàng quý (03 tháng/lần).

– Vị trí quan trắc:

STTTên điểm quan trắcKý hiệu điểm quan trắcVị trí lấy mẫuMô tả điểm quan trắc
1Điểm quan trắc không khí 1KK1Khu vực sản xuất 
2Điểm quan trắc không khí 2KK2Khu vực thành phẩm 
3Điểm quan trắc không khí 3KK3Khu vực xử lý nước thải
4Điểm quan trắc Khí thải 1KT1Tại ống thải sau xử lý của hệ thống xử lý hơi dung môiNằm ở khu vực in

Kết quả quan trắc Không khí môi trường sản xuất Quý 4 năm 2022

TTThành phần môi trường quan trắcĐơn vịKK1KK2KK3Theo QCVN
1Bụimg/m3 0,890 1,150,296 QCVN 02:2019/BYT: ≤ 06
2NO2mg/m30,355 0,3170,184 QCVN 03:2019/BYT: ≤ 10
3SO2mg/m3 0,672 0,460 0,232QCVN 03:2019/BYT: ≤ 10
4COmg/m3 12,0810,8 6,19 QCVN 03:2019/BYT: ≤ 40
5Toluenmg/m32,14  –– QCVN 03:2019/BYT: ≤ 300
6Benzenmg/m30,1 – – QCVN 03:2019/BYT: ≤ 15
7Nhiệt độoC30,8  31,1 30,3QCVN 26:2016/BYT: ≤ 34
8Độ ẩm%74,2 71,4  77,1QCVN 26:2016/BYT: ≤ 80
9Tốc độ gióm/s0,88 0,92 0,76 QCVN 26:2016/BYT: 0,2-1,5
10Độ ồndBA81 76  61QCVN 24:2016/BYT: ≤ 85

Xem Phiếu kết quả thử nghiệm không khí tại đây

Kết quả quan trắc khí thải Quý 4 năm 2022

STTThông số
quan trắc
Đơn vịKết quả KT1Theo QCVN
1Bụimg/Nm3 KPHQCVN 19:2009/BTNMT cột B: 200
2COmg/Nm3 12,9QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 1000
3NOxmg/Nm3 6,6QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 850
4SO2mg/Nm3 18,3QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 500
5Toluenmg/Nm3 2,7QCVN 20:2009/BTNMT: 750
6Benzenmg/Nm3 0,33QCVN 20:2009/BTNMT: 5

Xem Phiếu kết quả thử nghiệm khí thải tại đây