Đội bóng đá

  

Nhận cờ khen thưởng tại Hội thao

Sinh hoạt tập thể trong ngày Hội thao

Tham gia vui chơi của CBCNV đi du lịch

Tham gia Hội chợ quãng bá thương hiệu

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng