Ngày 27/04/2023, Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023.

Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

A. Nhân sự trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

  1. Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Hoàng Anh Tú
  3. Ông TRần Văn Tưởng
  4. Ông Nguyễn Minh Việt
  5. Ông Nguyễn Phạm Gia Bảo

B. Nhân sự trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027:

  1. Ông Nguyễn Tấn Hưng – Phụ trách Trưởng BKS
  2. Ông Trịnh Hồng Long
  3. Ông Nguyễn Trọng Tài

Xem Tài liệu, Nghị Quyết, và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại đây

Một số hình ảnh ghi nhận tại đại hội.