Ngày 24/06/2022, Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022.

Xem Tài liệu, Nghị Quyết, và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại đây

Một số hình ảnh ghi nhận tại đại hội.