THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin bất thường

Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang (Công ty) công bố thông tin về việc nhận đơn từ nhiệm của ông Ngô Sĩ Tuấn Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, ông Ngô Sĩ Tuấn Phương xin thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vì lý do để tập trung công tác chuyên môn tại Ban tổ chức Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thủ tục miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 tại đường dẫn: tigipack.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY