THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và chi trả cổ tức  đợt 2 năm 2009)

 

– Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

– Trụ sở chính: Khu phố Trung Lương, P10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

– Ðiện thoại: (073) 3 85 56 79 Fax : (073) 3 85 87 02

– Mã chứng khoán: BTG

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng)

– Ngày ðãng ký cuối cùng : 11/6/2010

– Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện : 3,8%/cổ phần ( 1 cổ phần được nhận 380 đồng )

– Thời gian thực hiện : Ngày 12/7/2010

– Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tài chính của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ ngày 12/7/2010 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giám Đốc (đã ký)