Ngày 19/5/2015, Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2015. Ghi nhận một số hình ảnh tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

 

Ông Trần Bảy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu tại đại hội

 

Đoàn Thư ký đại hội

 

Cổ đông, người đại diện tham dự đại hội

 

Cổ đông, người đại diện tham dự đại hội