THÔNG BÁO
DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
(Cập nhật: 28/04/2017, 07:28 am, số lượt xem: 1064 )

Dự thảo tại liệu Đại hội đồng CĐTN 2017

Gồm nội dung sau:
1. Chương trình đại hội
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 & KH hoạt động năm 2017
4. Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
5. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 và KH 2017
7. Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS
8. Tờ trình UQ HĐQT lựa chọn kiểm toán
9. Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT
10. Mẫu giấy Ủy quyền dự ĐHĐCĐ TN


Tập tin đính kèm:Dự thảo tài liệu ĐHĐ cổ đông thường niên 2017

TÌM KIẾM

Google
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Liên kết website
THỐNG KÊ