Điều lệ, Quy chế

Điều lệ 2021 – Đã được sửa đổi, bổ sung theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (29/06/2021)

Điều lệ 2016 – Đã được sửa đổi, bổ sung theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (10/08/2016)

Điều lệ 2013 (13/11/2013)

Điều lệ 2008 (07/04/2010)

Quy chế quản lý nội bộ 2005 (07/04/2010)

Quy chế làm việc 2005 (07/04/2010)