Nghị Quyết ĐHĐCĐ

NĂM 2022

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 (25/06/2022)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 (25/06/2022)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 (25/06/2022)

NĂM 2021

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 (29/06/2021)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 (29/06/2021)

NĂM 2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 (17/07/2020)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 (17/07/2020)

NĂM 2019

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 (21/06/2019)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 (21/06/2019)

Các Biên bản bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 (21/06/2019)

NĂM 2018

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 (18/04/2018)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 (18/05/2018)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 (18/05/2018)

NĂM 2017

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 (18/05/2017)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 (18/05/2017)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 (18/05/2017)

NĂM 2016

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 (23/04/2016)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 (29/04/2016)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 (29/04/2016)

NĂM 2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 (20/05/2015)

NĂM 2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 (19/04/2014)

NĂM 2013

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 09 (16/04/2013)

NĂM 2012

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 08 (30/05/2012)