Tin tổng hợp
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(Cập nhật: 17/06/2020, 09:12 am, số lượt xem: 545 )

THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Tên giao dịch: TIENGIANG PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Khu phố Trung Lương -Phường 10-TP Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại:(0273) 3 855679/ Fax: (0273) 3 858702

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

Mã chứng khoán:  BTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiéu                

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2020

1. Lý do và mục đích :

  - Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể :

  - Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

   - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

   - Thời gian thực hiện : Dự kiến tháng 07/2020

   - Địa điểm : Hội trường Công Ty CP Bao Bì Tiền Giang, Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.

   - Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2020 :

        + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020

        + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

       + Báo cáo thẩm định tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.

       + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

       + Thông qua kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020

        + Một số vấn đề khác.

- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang – Khu phố Trung Lương – Phường 10 – TP Mỹ Tho Tiền Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranduongtgp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.


Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang

Giám đốc

Võ Thanh Tòng

Tập tin đính kèm:Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dư ĐH ĐCĐ 2020

TÌM KIẾM

Google
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Liên kết website
THỐNG KÊ