Tin tổng hợp
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 15 NĂM 2019
(Cập nhật: 02/05/2019, 08:45 am, số lượt xem: 1550 )

- Thông báo tổ chức ĐHCĐTN 2019

- Chương trình ĐHCĐTN 2019

- Báo cáo tổng kết năm 2018

- Báo cáo của HĐQT 2018 
- Báo cáo BKS năm 2018
- Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT & BKS 
- Tờ trình phân phối LN năm 2018 & KH 2019 ĐHCĐ
- Tờ Trình thu lao cho HĐQT và BKS
- Tờ trình UQ HĐQT lựa chọn kiểm toán
- Quy chế làm việc
- Quy chế bầu HĐQT và BKS
- Nghị quyết của hội đồng quản trị
-TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán
-Đơn Ứng cử Thành Viên HĐQT và Ban Kiểm Soát, Sơ yếu lý Lịch

Tập tin đính kèm:TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2019

TÌM KIẾM

Google
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Liên kết website
THỐNG KÊ