TIN NỘI BỘ
04/11/10, 01:21 am
Hàng năm Công ty tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương Chỉ thị số 39 /CT-TW ngày 21/5/2004, chỉ thị số 35/ CT-TW ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến, triển khai Luật Thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2005 và Văn bản hướng dẫn Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và các Văn bản Hướng dẫn của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Xem chi tiết...

Trang:« 1 2 (3)

TÌM KIẾM

Google
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Liên kết website
THỐNG KÊ